วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ผลิตท่อเหล็กคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดถือหลักของคุณธรรมและความใส่ใจที่เหนือกว่า
ดังสโลแกนที่ว่า " เหนือกว่ามาตรฐาน คือ คุณธรรม และความใส่ใจ ”

พันธกิจ

"One Team One Value One Standard"

ONE TEAM

ทุกคนในองค์กรร่วมสร้าง, บริการ และดำเนินงาน ภายใต้ทีมงานเดียวกัน

ONE VALUE

ทุกคนในองค์กรยึดมั่นในกรอบค่านิยมเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

ONE STANDARD

ทุกคนในองค์กรปฎิบัติงานภายใต้กรอบมาตรฐานการดำเนินงานเดียวกัน