การตรวจสอบคุณภาพ

ทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการผลิตตามกำหนด แบบ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ และคุณลักษณะที่ต้องการ การชักตัวอย่าง และเกณฑ์การตัดสิน และการทดสอบ ตามต่อไปนี้

 • 1ตรวจสอบวัตถุดิบ

  • วัตถุดิบที่คัดเลือกจากเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีคุณสมบัติทางเคมี และทางกล ตามที่ต้องการ โดยทดสอบผ่านเครื่องทดสอบแรงดึง (Open Crosshead Computer Servo Hydraulic Universal Testing Machine) ด้วยการตรวจสอบความต้านแรงดึงโดยมีไม่น้อยกว่า 270 Mpa (เมกะพาสคัล) และมีความยึดไม่น้อยกว่า 27 % และมีความต้านแรงดัดโค้ง โดยไม่มีรอยแตก หรือรอยปริที่ผิวด้านนอก
  • ตรวจสอบวัตถุดิบ

   ตรวจสอบแรงดึงของเหล็ก

 • 2ควบคุมการปั้มเจาะรูและขึ้นรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  • ควบคุมการปั้มเจาะรูและขึ้นรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความยาว +/- 2 มม. และ ด้านความตรงโดยมีระยะแอ่นตัวไม่เกิน 5 มม. และด้านความได้ฉากที่ 90 องศา +/- 3 องศา
  • ตรวจสอบความกว้าง

   ตรวจสอบความหนา

   ตรวจสอบขนาดรูที่ปั้มเจาะ

   ตรวจสอบความได้ฉาก

   ตรวจสอบความยาว

   ตรวจสอบความตรง

   ตรวจสอบขนาดตามเกณฑ์

   ตรวจสอบความยึดแน่นของสี

 • 3การเคลือบผิว

  • การเคลือบสีที่ผิวด้วยระบบ Electrostatic โดยอบที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที และควบคุมการยึดแน่นของสีไม่น้อยกว่า 85 % และค่าความหนาของสีไม่น้อยกว่า 20 ไมครอน และควบคุมสีที่เคลือบ โดยไม่ร้าว กะเทาะ หรือหลุดจากชิ้นงาน
  • ตรวจสอบความหนาของสี