ใบรับรองมาตรฐาน

หนังสือจดทะเบียนตราสินค้า HWI

ใบรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับเหล็กฉากเจาะรูเคลือบสี มอก. ตรา HWI ตั้งแต่ วันที่ 17 กค. 2546 โดยเป็นรายแรกในประเทศไทย