มาตรฐานโรงงาน

ใบรับรองต่างๆของโรงงาน

ใบรับรองโรงงานสีขาว จากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ใบรับรองโรงงานสีขาว จากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ใบรับรองการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ฯ ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน


ใบรับรององค์กรดีเด่นสวมหมวกนิรภัย100% จากโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2